Ì-thoân choân-lô su-ji̍p-hoat sú-iōng bûn-kiāⁿ

Chhau-chok hong-sek

Chhì-iōng-pán tóng-àn, chhiáⁿ chù-chheh ia̍h-sī teng-ji̍p Hōe-oân tiong-sim lâi lia̍h


Phah-jī liû-têng

Chhiáⁿ seng kàu chi̍t ūi phah-jī ê só͘-chāi, chhin-chhiūⁿ: Word.

Phah Lô-má-jī ê sî-chūn, chiàu chit ê liû-têng siōng sūn-sī:

 1. Su-ji̍p 1-ê sû ê pheng-im kah siaⁿ-tiāu, m̄-bián liân-jī-hû
 2. Phah enter, khàng-pe̍h, phiau-tiám iah-sī khin-siaⁿ hû, chit-chūn ē ti̍t-chiap kā su-ji̍p hó ê sû sàng-khì Word
 3. Kè-sio̍k phah āu 1-ê sû

Liān-si̍p: phah 1-kù “Án-ne m̄-thang--lah.”

 1. Su-ji̍p An2ne1.

 2. Chhi̍h space phah chhut khàng-pe̍h, jî-chhiáⁿ kā Án-ne sàng khì Word.

 3. Su-ji̍p m7thang.

 4. Su-ji̍p -- lâi phah chhut khin-siaⁿ-hû, thâu-chêng ê m̄-thang ē sàng–chhut-khì.

Pa̍t-khoán khin-siaⁿ hû-hō:
Nā-sī koàn-sì iōng middle-dot · lâi piáu-sī khin-siaⁿ, chhi̍h Shifi + - tō phah ē chhut–lâi.

 1. Su-ji̍p lah
 2. Chhi̍h . lâi phah chhut kù-hō, jî-chhiáⁿ kā lah sàng chhut-khì Word.

Chit kù ōe 3-ê sû, lán hun-pia̍t phah si̍t-chè beh ài ê hû-hō, tō ē kā thâu-chêng ê jī-sû sàng--chhut-khì, kui-ê liû-têng kah su-ji̍p Eng-gí tō chin óa.


Bô siaⁿ-tiāu su-ji̍p jī-sû

Liān-si̍p: phah chhut「hòe-tshia(貨車)」chi̍t ê sû.

 1. Su-ji̍p bô siaⁿ-tiāu ê Lô-má-jī pheng-im hoetshia, bián khàng-pe̍h, bián liân-jī-hû.
  Án-ne iu-goân ē-tàng phah chhut hòe-tshia, m̄-koh khah chia̍p chhut-hiān ê hóe-tshia(火車) ē pâi tī thâu-chêng ê soán-hāng.

 2. Ēng hong-hiòng khí thiàu kàu beh soán ê jī, chhi̍h space phah chhut khàng-pe̍h, jî-chhiáⁿ kā chit jī sàng-khì Word.

Khoài-sok ōaⁿ-ia̍h:
Nā tú-tio̍h thâu 1-ia̍h bô lán beh ài ê soán-hāng, ē-tàng ēng PageUp PageDown ti̍t-chiap thiàu kàu chêng/āu ia̍h.

Khoài-sok soán-jī khí
Chit-ê liān-si̍p, lán mā ē-sái chhi̍h hāu-soán sû piⁿ-á ê q w d f z x jī-bó, ti̍t-chiap khak-tēng soán-hāng sàng--chhut-khì, chiah phah khàng-pe̍h.

Ū siaⁿ-tiāu kah bô siaⁿ-tiāu su-ji̍p, tó chi̍t-chióng khah hó?

Chit 2-chióng hong-sek, ē-tàng sûi-lâng soán-te̍k.

Thâu-chêng ê liān-si̍p, lóng kiàn-gī phah siaⁿ-tiāu lâi su-ji̍p, sī in-ūi nā-ū phah siaⁿ-tiāu, tùi-èng tio̍h ê jī-sû tō kan-na 1-ê, bián thêng lo̍h-lâi khòaⁿ êng-bō͘ soán jī, ē-sái ti̍t-chiap phah space sàng--chhut-khì. Kui-ê liû-têng tō ē óa Eng-gí ti̍t-chiap su-ji̍p ê hong-sek.

Tī choân lô-má-jī ê khoân-kéng, kan-na phah bô siaⁿ-tiāu ê pheng-im, sui-jiân phah-jī ê chhiú-sè kán-tan, tān-sī lán khah bô pá-ak thâu 1-ê soán-hāng sī lán beh ài--ê.

M̄-koh, in-ūi su-ji̍p-hoat ē kì-lo̍k phah-kòe ê jī-sû, chia̍p ēng ê jī-sû ē pâi tī siōng thâu-chêng. Phah se̍k-chhiú liáu-āu ū chi̍t-kóa jī-sû ê siaⁿ-tiāu mā ē-tàng séng--khí-lâi.

Liān-si̍p: Hōo hē-thóng kì-lo̍k sin sû「Bú-hàn (武漢)」

 1. Su-ji̍p Bu2han3.
 2. Chhi̍h enterBú-hàn sàng khì Word.
 3. Āu-kái bián phah siaⁿ-tiāu mā chhōe ū chi̍t-ê sû.

Kong-lêng khì pió (Windows/Ubuntu)

Kong-lêng khì Soat-bêng
Shift Chhiat-ōaⁿ Tâi-bûn/Eng-bûn
space Khak-tēng bo̍k-chêng ê háu-soán-jī, jî-chhiáⁿ phah chhut khàng-pe̍h
enter Khak-tēng bo̍k-chêng ê háu-soán-jī
Shift+Enter Ti̍t-chiap sàng-chhut su-ji̍p ê Eng-bûn jī-bó kah sò͘-jī
/ Thiàu kàu chêng/āu 1-ê háu-soán jī-sû
PageUp/PageDown Thiàu kàu chêng/āu 1-ia̍h háu-soán jī-sû
/ Hiòng tó/chiáⁿ pêng sóa-tāng 1-ê jī-bó
Shift+ / Shift+ Hiòng tó/chiáⁿ pêng sóa-tāng 1-ê im-chat

Kong-lêng khì pió (Mac)

Kong-lêng khì Soat-bêng
CapsLock Chhiat-ōaⁿ Tâi-bûn/Eng-bûn
space Khak-tēng bo̍k-chêng ê háu-soán-jī, jî-chhiáⁿ phah chhut khàng-pe̍h
enter Khak-tēng bo̍k-chêng ê háu-soán-jī
Shift+Enter Ti̍t-chiap sàng-chhut su-ji̍p ê Eng-bûn jī-bó kah sò͘-jī
/ Thiàu kàu chêng/āu 1-ê háu-soán jī-sû
PageUp/PageDown (Mac toh-ki) Thiàu kàu chêng/āu 1-ia̍h háu-soán jī-sû
Fn+/ Fn+ (MacBook) Thiàu kàu chêng/āu 1-ia̍h háu-soán jī-sû
/ Hiòng tó/chiáⁿ pêng sóa-tāng 1-ê jī-bó
Shift+ / Shift+ Hiòng tó/chiáⁿ pêng sóa-tāng 1-ê im-chat
Option+ / Option+ Hiòng tó/chiáⁿ pêng sóa-tāng 1-ê im-chat

FAQ

Phah-jī chhau-chok siong-koan būn-tê

Án-chóaⁿ chhiat Eng-gí?

Chhi̍h shift chhiat Eng-gí, koh chhiat 1-kái chhiat–tńg-lâi. Nā tī Mac, mā ē-tàng chhi̍h CapsLock.

Án-chóaⁿ phah Hàn-jī?

Pún su-ji̍p-hoat sī choân-lô su-ji̍p-hoat, beh phah Hàn-jī chhiáⁿ kái iōng 漢羅輸入法

Án-chóaⁿ phah phiau-tiám?

Phiau-tiám hû-hō oân-choân chiàu jī-pôaⁿ téng ê hû-hō su-chhut, kah eng-gí su-ji̍p ê hong-sek kāng-khoán (kan-na ū pòaⁿ-hêng phiau-tiám).

Sû phah hó án-chóaⁿ sàng--chhut-khì?

 • enter:kā sû sàng-chhut-khì.
 • space:kā sû sàng-chhut-khì, āu-bóe ka khàng-pe̍h (sek-iōng sî-ki: liân-sòa phah 2-ê jī-sû)
 • - -:kā sû sàng-chhut-khì, āu-bóe ka khin-siaⁿ-hû「--」
 • Phiau-tiám hû-hō: kā sû sàng-chhut-khì, āu-bóe ka phiau-tiám hû-hō

Án-chóaⁿ kā soán-jī khí kái-chò iōng sò͘-jī, mài ēng q w d f z x

Bē kái--tit. In-ūi sò͘-jī khí í-keng lâu hō͘ siaⁿ-tiāu sú-iōng.

Án-chóaⁿ chhiūⁿ Sìn-bōng-ài su-ji̍p-hoat kāng-khoán, hián-sī Hàn-jī kah Lô-má-jī tùi-chiàu?

Hiān-chhú-sî bô che kong-lêng. Nā-ū su-iàu chhiáⁿ pò gún chai.

Án-chóaⁿ chhiat khí phah Kàu-io̍k-pō͘ Lô-má-jī?

Gún ē lēng-gōa koh chhut Kàu-io̍k-pō͘ Lô-má-jī pán-pún ê su-ji̍p-hoat. Hiān-chhú-sî chhì-iōng-pán kan-na thê-kiong Pe̍h-ōe-jī ê pán-pún.

Sû-khò͘ lāi-té sī-án-chóaⁿ bô khin-siaⁿ ê sû? (lē: āu–ji̍t, --khí-lâi)

In-ūi khin-siaⁿ ê su-siá hong-sek, sûi-lâng ê koàn-sì bô-kâng, uī-tio̍h pī-bián hāu-soán-sû piàn kah siuⁿ ho̍k-cha̍p, hiān-chhú-sî sû-khò͘ lāi-té lóng bô siu khin-siaⁿ sû. Chhiáⁿ chham-khó phah-jī liû-têng liān-si̍p tē 4 pō͘ ê soat-bêng lâi phah.

Kám ē-tàng su-ji̍p Pe̍h-ōe-jī, choán-ōaⁿ chhut Kàu-io̍k-pō͘ Lô-má-jī? (lē: su-ji̍p cheng, sàng-chhut “tsing”)

Gún jīn-ûi Kàu-io̍k-pō͘ Lô-má-jī kah Pe̍h-ōe-jī sī 2-thò su-siá hē-thóng, hun-pia̍t ū ka-tī ê kui-hoān. Só͘-tì Ì-thoân su-ji̍p-hoat bô siat-kè chit-khoán choán-ōaⁿ ê kong-lêng, bē-ēng-eh 2-khoán Lô-má-jī lām leh phah.

Soán-jī ê sî-chūn, bē-tàng chhi̍h lâi soán bô-kāng ia̍h ê jī, sī-án-chóaⁿ?

lâu hō͘ siu-kái su-ji̍p ê pheng-im kah siu-kái im-chiat chhiat-khui ê só͘-chāi chit 2-hāng kong-lêng. Su-iàu thiàu kàu chêng āu 1-ia̍h ê hāu-soán jī-sû, chhiáⁿ ēng PageUp PageDown

Siūⁿ beh tī Tâi-bûn bô͘-sek phah chhut Eng-bûn jī-bó, kám ē-ēng-tit?

Ē-sái, chhiáⁿ ēng Ctrl+Enter ia̍h-sī Shift+Entertō ē ti̍t-chiap sàng-chhut su-ji̍p ê pheng-im kah sò͘-jī. M̄-koh, nā-sī phah tio̍h q w d f z x chia ê soán-jī khí, tō ē sàng-chhut Tâi-bûn ê hāu soán jī-sû. In-ūi chit ê hān-chè, chit ê kong-lêng kan-na sek-ha̍p phah chió-chió kúi-ê Eng-bûn jī-sû.

Án-chóaⁿ chhiat khì Ì-thoân kî-thaⁿ su-ji̍p-hoat?

Kàu-io̍k-pō͘ , Pe̍h-ōe-jī; Hàn-lô, choân-lô, lóng sī bô-kāng thò su-ji̍p-hoat, chhiáⁿ ti̍t-chiap ēng Win+Space(Windows) 、Ctrl+Space(Mac) lâi chhiat-ōaⁿ.

Nńg-thé khí-tōng ū būn-tê, bô-hoat-tō͘ ēng ê chêng-hêng

(Windows) I-thoân Su-ji̍p-hoat bô khòaⁿ–eh?

Chhiáⁿ chhì ēng hē-thóng koán-lí-oân an su-ji̍p-hoat.

Chhi̍h liú-á bô hoán-èng, bô-hoat-tō͘ phah-jī, kan-na chhut Eng-gí jī-bó, sī-án-chóaⁿ?

Lô-hoân chiàu ē-tóe 1-pō͘ 1-pō͘ chhì, jî-chhiáⁿ kā kòe-têng kì-lo̍k khí-lâi. Tiong-kan ū tú-tio̍h būn-tê, mā hoan-gêng ti̍t-chiap siá-phoe lâi. Chia-ê chu-sìn tùi goán lâi-kóng lóng chin ū pang-chān.

 1. Chhiáⁿ-mn̄g sī tī tó chi̍t ê thêng-sek phah-jī (Word, Chrome iah-sī kî-thaⁿ thêng-sek)? Nā ōaⁿ khì pa̍t-ê thêng-sek kám-ū hoat-tō͘ phah-jī?

 2. Tîng khui tiān-náu liáu-āu, chhiat kàu Tâi-gí su-ji̍p-hoat, kám-ū thiàu-chhut 正在維護 ê thong-ti? Nā-ū, tán 5 hun-cheng liáu-āu, kám-ū hoat-tō͘ phah-jī?

 3. Kāng-khoán ji̍p-khì「開始」kong-lêng-pió > 【ÌTHOÂN Pe̍h-ōe-jī(試用版)】 > 輸入法服務開–開, tô͘-sī eng-kai chhiūⁿ hù tô͘ ê âng-sek hóe. Tiám–lo̍h liáu-āu, kám-ū hoat-tō͘ phah-jī?


(Windows) Soán jī khu kui-phiàn o͘-o͘, khòaⁿ bô pòaⁿ jī, án-chóaⁿ kái-koat?


Chhiáⁿ chhōe êng-bō͘ chiàⁿ-chhiú-pêng ē-té ê tiam chiàⁿ-liú-á (右鍵), tiám 輸入法重設定

Bô siūⁿ-beh koh ēng--ah, án-chóaⁿ kā su-ji̍p-hoat thâi-tiāu (Uninstall)?

 • Windows: 控制台 > 解除安裝程式, chhōe tio̍h su-ji̍p-hoat thêng-sek ka tiám--lo̍h.
 • Mac: Phah-khui 終端機, su-ji̍p chí-lēng:
  sudo rm -rf "/Library/Input Methods/ITHUAN-KIP-Hanlo.app"
 • Ubuntu: Phah-khui “Synaptic 套件管理程式”, chiàⁿ-liú-á(右鍵)tiám su-ji̍p-hoat thò-kiāⁿ, tiám “標記為移除”

Ho̍k-bū tiâu-khoán

Khai-goân nńg-thé

Pún su-ji̍p-hoat ín-iōng ē-té ê khai-goân nńg-thé, tī-chia soeh-siā:

 • justfont Hún-îⁿ khai-goân jī-thé
 • Windows su-ji̍p-hoat kài-bīn sú-iōng weasel【小狼毫】輸入法chò ki-chhó͘ lâi siu-kái, siu-kái kòe ê goân-sú-bé chiàu GNU General Public License v3.0 siū-khoân sek-chhut tī GitHub
 • Mac su-ji̍p-hoat kài-bīn sú-iōng squirrel【鼠鬚管】Rime for macOS chò ki-chhó͘ lâi siu-kái, siu-kái kòe ê goân-sú-bé chiàu GNU General Public License v3.0 siū-khoân sek-chhut tī GitHub
 • Ubuntu su-ji̍p-hoat kài-bīn sú-iōng fcitx-rime chò ki-chhó͘ lâi siu-kái, siu-kái kòe ê goân-sú-bé chiàu GNU General Public License v3.0 siū-khoân sek-chhut tī GitHub
 • Su-ji̍p-hoat ia̋n-jín sú-iōng RIME: Rime Input Method Engine chò ki-chhó͘ lâi siu-kái, siu-kái kòe ê goân-sú-bé chiàu BSD 3-Clause “New” or “Revised” License siū-khoân sek-chhut tī GitHub

Liân-lo̍k hong-sek

Hoan-gêng ti̍t-chiap khà tiān-ōe lâi!
Hoan-hō: 04-8358062
Siōng-pan sî-kan: 10-12 am, 2-5 pm

:email: Kià phoe mā ē-sài: ithuan@ithuan.tw

Hù-lo̍k

Ubuntu pán kài-bīn siat-tēng

Ē-té ê pō͘-sò͘, sī ūi-tio̍h kā fcitx kài-bīn tiâu-chéng chò ì thoân su-ji̍p-hoat thui-chiàn ê sek-chúi kah jī-hêng, tùi kui tâi tiān-náu ê fcitx lóng ū-hāu. Nā-sī pún-té tō-ū sú-iōng fcitx, beh ài pó-liû goân-té ê siat-tēng, ē-tàng thiàu-kòe ē-té ê pō͘, kan-na an-chong su-ji̍p-hoat deb package tō-hó.

Bo̍k-te̍k

 • Suá tiāu fcitx-ui-qimpanel, kái ēng fcitx-ui-classicthò-kiāⁿ, su-ji̍p-hoat kài-bīn khah ún-tēng(fcitx-ui-qimpanel kang-kū-lia̍t icon bē-ún, tiāⁿ-tiāⁿ bô hián-sī, tì-sú khòaⁿ-bô chit-má tī tó 1-ê su-ji̍p-hoat)
 • An-chong ithuan-fcitx-skin thò-kiāⁿ, siat-tēng chò Ì-thoân su-ji̍p-hoat sek-chúi
 • An-chong “jf open 粉圓” jī-hêng, hōo Lô-má-jī hián-sī hāu-kó khah-hó.

Pō͘-sò͘

 1. An-chong, sóa tiāu siong-koan thò-kiāⁿ:

  • Sóa tiāu fcitx-ui-qimpanelthò-kiāⁿ
   Chí-lēng: sudo apt-get remove fcitx-ui-qimpanel
  • An-chong ithuan-fcitx-skin thò-kiāⁿ
  • jf open粉圓 jī-hêng (kiàn-gī)
 2. Têng khui-ki liáu-āu, chiàⁿ-liú-á(右鍵)tiám kang-kū-lia̍t ê su-ji̍p-hoat icon, liáu-āu soán 選單 > 佈景 > ithuan

 3. Kāng-khoán tiám su-ji̍p-hoat icon, soán 選單 > 設定, lâi siat-tēng fcitx khoân-kéng.

 4. 「字型大小」soán 16、「字型」、「選單字型」soán tú-chiah an-chong ê 粉圓、「垂直候選字清單」kau–khí-lâi.

 1. Oân-sêng, tō ū ē-té án-ne súi-súi ê su-ji̍p-hoat kài-bīn.